Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1838:1976 về Bao bì bằng thuỷ tinh – Chai lọ đựng thuốc uống

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1838 – 76

BAO BÌ BẰNG THỦY TINH

CHAI LỌ

ĐỰNG THUỐC UỐNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại chai lọ bằng thủy tinh sản xuất theo phương pháp cơ khí và nửa cơ khí để đựng các loại thuốc viên và thuốc nước để uống, do các xí nghiệp dược phẩm và các bệnh viện sản xuất.

Tiêu chuẩn này chính thức áp dụng cho các xí nghiệp quốc doanh, khuyến kích áp dụng cho các xí nghiệp địa phương và các hợp